Terminalbetjening

Kommunikation med alarmmodem er muligt v.hj.a. et simpelt terminalprogram som f.eks. Hyperterm.exe, der normalt installeres som en del af Windows95/98/NT.

For at aktivere denne protokol, skal man taste:

#TERMPROT<enter>

Herved fremkaldes hovedmenuen med visning af formatet for diverse kommandoer:

Hovedmenu:

#TERMPROT
****************************************************************
* AlarmModem Version 2.00      ID: ALARMMODEM V.2  
****************************************************************
* #?<enter>           Viser denne menu                         *
* #STATUS<enter>      Viser total status                       *
* #DI<enter>          Viser menu for digitale indgange         *
* #DU<enter>          Viser menu for digitale udgange          *
* #TL<enter>          Viser menu for taellere                  *
* #AL<enter>          Viser menu for alarmopkald               *
* #ALKVIT<enter>      Kvitterer for alarmopkald                *
* #RESET<enter>       Nulstiller alt !!!                       *
* #IUTEST<enter>      Indgang/Udgang test                      *
* #TESTOPKALD<enter>  Aktiverer testopkald efter 3 minutter    *
****************************************************************

Når terminalprotokollen er aktiv, indikeres det ved en prompt ('>') - nederst på skærmen.

Alle kommandoer indledes med: #, afsluttes med <enter> og skal indtastes som store bogstaver. Backspace sletter sidste indtastning - indtil den indledende '#'-karakter.

En påbegyndt kommando skal afsluttes inden for en vis tid, ellers skippes indtastningen, hvilket indikeres ved meddelelsen: Kommando Timeout. Der tillades en pause på op til 10 sekunder mellem 2 karakterer.

#?<enter> viser ovenstående menu.
#STATUS<enter> viser en total øjebliksstatus for ind/udgange og opsætning.
#DI<enter> viser en undermenu omkring de digitale indgange / alarmer.
#DU<enter> viser en undermenu omkring de digitale udgange.
#TL<enter> viser en undermenu omkring tællerne.
#AL<enter> viser en undermenu omkring alarmerings opsætning.
#ALKVIT<enter> kvitterer for eventuelle stående alarmer og bringer alarmopkalds sekvensen til ophør.
#RESET<enter> nulstiller hele opsætningen af alarmmodem til fabriks indstillingerne.
#IUTEST<enter> aktiverer et lille testprogram, som løbende viser status for de digitale indgange og - cyklisk - aktiver de digitale udgange.
#TESTOPKALD<enter> forårsager et alarm testopkald 3 minutter senere - forudsat der er indlagt alarmtelefonnummer.

DI Undermenu:

> #DI
****************************************************************
* Digitale indgange:
****************************************************************
* Tekst:           Nu-status: Al-status: Al-kontrol: Inverter:
* DigitalIndgang 1    OFF        OFF        OFF        OFF
* DigitalIndgang 2    OFF        OFF        OFF        OFF
* DigitalIndgang 3    OFF        OFF        OFF        OFF
* DigitalIndgang 4    OFF        OFF        OFF        OFF
* DigitalIndgang 5    OFF        OFF        OFF        OFF
* DigitalIndgang 6    OFF        OFF        OFF        OFF
* DigitalIndgang 7    OFF        OFF        OFF        OFF
* DigitalIndgang 8    OFF        OFF        OFF        OFF
* Testopkald          OFF        OFF        ON         OFF
****************************************************************
* #ITx<txt><enter>    Styring indgang tekst x                  *
* #IIxb<enter>        Styring indgang inverter x               *
* #IKxb<enter>        Styring indgang alarmkontrol x           *
* #ALKVIT<enter>      Kvitterer for alarmopkald                *
* ( x = 0/[1,2,3,4,5,6,7,8]    b = 0/1 for ON/OFF )            *
****************************************************************

Nu-status viser øjebliksstatus for de 8 digitale indgange. Al-status fortæller, om der har været et skift for den pågældende indgang. Et skift, der ikke er kvitteret for. Al-kontrol viser om der er alarmkontrol på indgangen, og Inverter fortæller, om indgangen er "vendt om" (brydesignal tilsluttet).
Testopkald alarmen har altid aktiv Al-kontrol, og den tilhørende Inverter er altid inaktiv (OFF).

#ITx<txt><enter> giver mulighed for at ændre teksten for digital indgang / alarm x. x indtastes som 1 til 8 for valg af indgang og teksten indtastes som maksimalt 16 karakterer. Hvis x indtastes som 0, ændres teksten for samtlige 8 indgange. Dette kan f.eks. anvendes til at slette teksterne for alle indgange, hvis tekst feltet udelades.

Eks:    #IT3Højvand alarm<enter>    indlæser teksten "Højvand alarm" for digital indgang / alarm 3.

#IIxb<enter> programmerer inverteren for indgang x. b indtastes som 0, hvis inverter skal sættes inaktiv. b indtastes som 1, hvis inverter skal aktiveres. Hvis x indtastes som 0, sættes inverter for alle indgange inaktiv / aktiv.

Eks:    #II21<enter>    sætter inverter aktiv for indgang 2.

#IKxb<enter> bestemmer alarmkontrollen for indgang x. b indtastes som 0, hvis alarmkontrol skal sættes inaktiv. b indtastes som 1, hvis alarmkontrol skal aktiveres. Hvis x indtastes som 0, sættes alarmkontrol for alle indgange inaktiv / aktiv.

Eks:    #IK00<enter>    sætter alarmkontrollen inaktiv for samtlige 8 digitale indgange.

NB! Husk jumperopsætning vedrørende fordeling af digitale ind- og udgange

DU Undermenu:

> #DU
****************************************************************
* Digitale udgange:
****************************************************************
* Tekst:           Nu-status:
* Digital Udgang 1    OFF
* Digital Udgang 2    OFF
* Digital Udgang 3    OFF
* Digital Udgang 4    OFF
****************************************************************
* #UTx<txt><enter>    Styring udgang tekst x                   *
* #USxb<enter>        Styring udgang status x                  *
* ( x = 0/[1,2,3,4]   b = 0/1 for ON/OFF )                     *
****************************************************************

Nu-status viser om udgangen er aktiv (ON) eller inaktiv (OFF)

#UTx<txt><enter> ændrer teksten for digital udgang x. x indtastes som 1 til 4 for valg af udgang, og teksten indtastes som maksimalt 16 karakterer. Hvis x indtastes som 0, ændres teksten for samtlige 4 udgange.

Eks:    #UT1Start Kaffemaskine<enter>    ændrer teksten for digital udgang 1 til "Start Kaffemaski" (max 16 karakterer !).

#USxb<enter> giver mulighed for at ændre status for udgang x. x indtastes som 1 til 4 for valg af udgang, og b indtastes som 0 for at bryde udgangen eller som 1 for at slutte udgangen. Hvis x tastes som 0, afbryder / slutter alle 4 digitale udgange.

Eks:    #US40<enter>    afbryder digital udgang 4.

NB! Husk jumperopsætning vedrørende fordeling af digitale ind- og udgange 

TL Undermenu:

> #TL
****************************************************************
* Taellere:
****************************************************************
* Tekst:           Nu-vaerdi: Delefaktor:
* Puls Tæller 1       00000      00001
* Puls Tæller 2       00000      00001
* Puls Tæller 3       00000      00001
* Puls Tæller 4       00000      00001
* Puls Tæller 5       00000      00001
* Puls Tæller 6       00000      00001
* Puls Tæller 7       00000      00001
* Puls Tæller 8       00000      00001
* Tids Tæller 1       00000      00001
* Tids Tæller 2       00000      00001
* Tids Tæller 3       00000      00001
* Tids Tæller 4       00000      00001
* Tids Tæller 5       00000      00001
* Tids Tæller 6       00000      00001
* Tids Tæller 7       00000      00001
* Tids Tæller 8       00000      00001
****************************************************************
* #PTTx<txt><enter>   Styring pulstaeller tekst x              *
* #TTTx<txt><enter>   Styring tidstaeller tekst x              *
* #PTVxn<enter>       Styring pulstaeller vaerdi x             *
* #TTVxn<enter>       Styring tidstaeller vaerdi x             *
* #PTDxn<enter>       Styring pulstaeller delefaktor x         *
* #TTDxn<enter>       Styring tidstaeller delefaktor x         *
* ( x = 0/[1,2,3,4,5,6,7,8]   n = 1 til 5 cifre - max 65535 )  *
****************************************************************

Nu-vaerdi viser øjeblikstotalen for de 8 pulstællere og de 8 tidstællere. Delefaktor viser den delefaktor, der er indlagt for den pågældende tæller.

#PTTx<txt><enter> ændrer teksten for pulstæller x. x indtastes som 1 til 8 for valg af pulstæller, og teksten indtastes som maksimalt 16 karakterer. Hvis x indtastes som 0, ændres teksten for samtlige 8 pulstællere.

Eks:    #PTT7Starttal motor<enter>    ændrer teksten for pulstæller 7 til "Starttal motor".

#TTTx<txt><enter> ændrer teksten for tidstæller x. x indtastes som 1 til 8 for valg af tidstæller, og teksten indtastes som maksimalt 16 karakterer. Hvis x indtastes som 0, ændres teksten for samtlige 8 tidstællere.

Eks:    #TTT7Drifttid motor<enter>    ændrer teksten for tidstæller 7.

#PTVxn<enter> ændrer totalværdien for pulstæller x. x indtastes som 1 til 8 for valg af pulstæller. n indtastes som maksimalt 5 cifre (maksimal værdi = 65535, fordi tællerne runder til 0 ved værdien: 65536). Hvis x = 0, ændres alle pulstællere til værdien: n.

Eks:    #PTV2100<enter>    ændrer totalen for pulstæller 2 til 100.

#TTVxn<enter> ændrer totalværdien for tidstæller x. x indtastes som 1 til 8 for valg af tidstæller. n indtastes som maksimalt 5 cifre. Hvis x = 0, ændres alle tidstællere til værdien: n.

Eks:    #TTV00<enter>    nulstiller alle tidstællere.

#PTDxn<enter> ændrer delefaktor for pulstæller x. x indtastes som 1 til 8 for valg af pulstæller. n indtastes som maksimalt 5 cifre. Hvis x = 0, ændres delefaktor for alle pulstællere til værdien: n.

Eks:    #PTD01<enter>    sætter delefaktor for alle pulstællere til 1.

#TTDxn<enter> ændrer delefaktor for tidstæller x. x indtastes som 1 til 8 for valg af tidstæller. n indtastes som maksimalt 5 cifre. Hvis x = 0, ændres delefaktor for alle tidstællere til værdien: n.

Eks:    #TTD53600<enter>    sætter delefaktor for tidstæller 5 = 3600. 

AL Undermenu:

> #AL
****************************************************************
* Alarmering:
****************************************************************
* SMS Stationsnavn:            SMV Alarm Modem
* SMS Stationsnummer:          00001
* Comli ID-reg.90-99 ascii:    ALMODEM_01
* Comli ID-reg.90 bin:         00065
* Alarmtelefon nr. 1:                          
* Alarmtelefon nr. 2:                          
* SMS Server telefon:          43625250        
* Alarmopkald telefonvalg:     1112221122
* Alarmopkald pauser:          00 02 05 02 02 05 02 15 02 15
* Automatisk kvittering:       OFF
* Alarmopkalds taeller (0-10): 00
****************************************************************
* #ST<txt><enter>     Styring SMS Stationsnavn                 *
* #SNn<enter>         Styring SMS Stationsnummer               *
* #CBrn<enter>        Styring Comli ID register r (binaer)     *
* #CA<txt><enter>     Styring Comli ID registre (ascii)        *
* #T1<txt><enter>     Styring Alarmtelefon 1                   *
* #T2<txt><enter>     Styring Alarmtelefon 2                   *
* #SS<txt><enter>     Styring SMS Server telefon               *
* #AT<txt><enter>     Styring Alarmopkald telefonvalg          *
* #AP<txt><enter>     Styring Alarmopkald pauser               *
* #AKb<enter>         Styring Automatisk kvittering (b = 0/1)  *
* ( n = 1 til 5 cifre - max 65535  r = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] ) *
****************************************************************

SMS Stationsnavn og SMS Stationsnummer udlæses på mobiltelefon i forbindelse med alarmopkald via SMS. SMS Stationsnavn vises også i Hovedmenuen som ID.

Comli ID er 10 registre - dedikeret til comliprotokollen, og anvendes af vagtcentral / SROAnlæg for identifikation af understation ved alarmopkald. Denne ID anvendes forskelligt af forskellige vagtcentraler. Derfor vises Comli ID både som 10 karakterer (Ascii) - eet fra hvert register - og som en binær decimalværdi for første register (Register 90). Se Comli Registerdisposition!

Alarmtelefon nr. 1 / 2 er de 2 alarm destinationer, som alarmmodem anvender ved alarmopkald. Der er mulighed for alarmering via 3 forskellige metoder:

1: Alarmopkald til modem - tilsluttet vagtcentral på PC. Alarmtelefon indlæses                  normalt i form af 8 cifre.
2: Alarmopkald via SMS - til mobiltelefon. Alarmtelefon indledes med et 'S' - efterfulgt af 8 cifre for destinations mobiltelefonen.
3: Alarmopkald til OPS. Alarmtelefon indtastes som 8 cifre for OPS-nummeret efterfulgt af et 'D' efterfulgt af op til 6 cifre, som udlæses på OPS som identifikation af understation ved alarm.

SMS Server telefon er telefonnummeret på en SMS server, som kommunikerer ved ERMES UCP protokol for overførsel af SMS beskeder til mobiltelefon. Startværdien (43625250) er telefonnummeret på en TeleDanmark SMS server.

Alarmopkald telefonvalg fastsætter, hvilken af de 2 alarmtelefoner, der skal vælges ved opkaldsforsøg 1 til 10. Hvis man ønsker færre end 10 forsøg, indtastes et '0' på den næste plads - efter de ønskede forsøg. Et alarmopkald til en OPS betragtes aldrig som kvittering, og vil derfor altid udløse næste opkaldsforsøg, hvis ikke sekvensen afsluttes med et indtastet '0'.

Alarmopkald pauser bestemmer, hvor mange minutter, der skal forløbe inden hvert af de 10 forsøg på aflevering af alarm.

Automatisk kvittering afgør, hvorledes alarmmodem skal håndtere nye opståede alarmer - efter udløb af opkaldesekvens. Hvis automatisk kvittering er sat aktiv (ON), kvitterer alarmmodem selv for de detekterede alarmer, og en ny - efterfølgende - alarm vil genstarte opkaldssekvensen. Hvis automatisk kvittering er sat inaktiv (OFF), vil udløb af opkaldssekvens betyde, at alarmmodem ikke foretager flere alarmopkald, før der kaldes op udefra og kvitteres for eventuelle alarmer - typisk i forbindelse med en dataopsamling.

Alarmopkalds tæller viser, hvor langt alarmmodem er henne i opkaldssekvensen (hvor mange alarmopkald, der er udført siden sidste kvittering). Der kan ikke umiddelbart skrives i denne tæller, men den nulstilles ved kvittering for alarmer.

#ST<txt><enter> indlæser stationsnavn for alarmmodem, og teksten indtastes som maksimalt 16 karakterer.
 
Eks:    #STGadekæret<enter>    ændrer SMS stationsnavn til "Gadekæret"

#SNn<enter> indlæser stationsnummer for alarmmodem. n indtastes som maksimalt 5 cifre. Maksimal værdi = 65535.

Eks:    #SN43<enter>    ændrer SMS stationsnummer til 43.


#CBrn<enter> Indlæser ny værdi for comli register r. r indtastes som 0 til 9 for register 90 - 99, og n indtastes som maksimalt 5 cifre. Maksimal værdi = 65535.

Eks:    #CB044<enter>    indlæser værdien: 44 til comli register: 90.


#CA<txt><enter> indlæser ny comli-ID i form af ascii karakterer til registrene: 90 - 99. Kun én karakter i hvert register - maksimalt 10 karakterer.

Eks:    #CAMØLLEÅEN<enter>    indlæser teksten: "MØLLEÅEN  " til registrene: 90 - 99. Der fyldes ud med mellemrum (' ') i de overskydende registre.


#T1<txt><enter> indlæser nyt alarm telefonnummer 1 i form af maksimalt 16 ascii karakterer.

#T2<txt><enter> indlæser nyt alarm telefonnummer 2 i form af maksimalt 16 ascii karakterer.

Eks 1:    #T112345678<enter>    indlæser telefonnummer 12345678 som alarm telefonnummer 1

Eks 2:    #T212345678D876543<enter>    indlæser OPS-nummer 12345678 som alarm telefonnummer 2. 876543 vises som ID på OPS ved alarmopkald.

Eks 3:    #T1S12345678<enter>    indlæser mobiltelefonnummer 12345678 som modtager for SMS alarmer på alarm telefonnummer 1.


#SS<txt><enter> indlæser telefonnummer på SMS server i form af maksimalt 16 ascii karakterer.

Eks:    #SS43625250<enter>    indlæser 43625250 som telefonnummer for opkald til SMS server.


#AT<txt><enter> definerer opkaldsskema for op til 10 forsøg på alarmering. Man fordeler de 10 forsøg på de 2 alarm telefonnumre, som er lagt ind. Et 1-tal peger på alarmtelefon 1, et 2-tal peger på alarmtelefon 2 og et '0' betyder, at alarmopkaldssekvensen bringes til ophør.

Eks:    #AT111220<enter>    fastsætter først 3 forsøg på nummer 1 efterfulgt af 2 forsøg på nummer 2. Herefter udføres ikke flere forsøg, og den videre håndtering af alarmopkald afhænger af status for autokvittering. Hvis alarmmodem i løbet af de i alt 5 opkaldsforsøg får en kvittering, ophører opkald naturligvis, og en ny alarm vil genstarte opkaldssekvensen.


#AP<txt><enter> bestemmer pauserne i minutter inden de 10 opkaldsforsøg. Alle tiderne indtastes som 2 cifre med et mellemrum (' ') mellem tiderne. Hvis ikke der defineres 10 pauser, fyldes de resterende tider op med 5 minutter.

Eks:    #AP00 02 02 05 15 15<enter>    fastsætter pauserne inden de 6 første opkaldsforsøg til hhv. 0, 2, 2, 5, 15 og 15 minutter. Alarmmodem fylder pauserne for forsøg nummer 7, 8, 9 og 10 ud med 5 minutters pauser.


#AKb<enter> styrer status for automatisk kvittering. b tastes = 0 for inaktiv (OFF) eller 1 for aktiv (ON).

Eks:    #AK1<enter>    aktiverer automatisk kvittering af alarmer ved opkaldssekvens udløb.

bak