INPUT SET-UP

Vælger man INPUT SET-UP ved at trykke på ENTER ses teksten: INPUT SET-UP som overskrift i en undermenu med 5 valgmuligheder.

Linie 1: INPUT SET-UP
Linie 2: ANALOGE INPUT
DIGITALE INPUT
FLOW SET-UP
OVERLØB SETUP
TT:MM PERIODE

ANALOGE INPUT

Linie 1: ANALOGE INPUT
Linie 2: NIVEAU (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
KANAL2 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
KANAL3 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
KANAL4 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
KANAL5 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
KANAL6 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
KANAL7 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
KANAL8 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
Med pil tasterne: ↓ og ↑ kan man vælge den af de 8 kanaler man ønsker:
Linie 1: KANAL n (valgt i menu for ANALOGE INPUT)
Linie 2: OFF-SET:
VIS SKALERING
SKALER DYNAMISK
SKALER STATISK
KOMMA PLACERING
FILTRERING:

OFF-SET. Normalt skaleres den enkelte indgang for udlæsning fra 0 til en eller anden værdi - eksempelvis 5.00 m. Ønsker man at forskyde udlæsningen til et andet område, gøres dette ved at indtaste en offset for den pågældende indgang. Indtastes -10.0 som offset, vil udlæsningen ligge i området: -10.00 til -5.00 i ovennævnte tilfælde. Der er altså blot tale om en talværdi, om lægges til den skalerede værdi før udlæsning samt videre behandling i systemet. Hvis tryk transduceren f.eks. er placeret 20 cm over bunden i en pumpebrønd, vil det være naturligt at indlægge en offset værdi på 0.2 m, så man får udlæst den reelle væskehøjde. Offset indtastes som på en lomme regner - afsluttet med ENTER. Man kan altid fortryde en påbegyndt indtastning på RETUR. Offset parameteren ændres først ved tryk på ENTER. Returner til undermenu for input skalering ved RETUR tasten.

VIS SKALERING vælges for at få udlæst parametre for den nuværende grund skalering (før offset). Tallet til venstre på linie 2 er den udlæsning, man vil få ved læsning af 0 fra A/D konverteren. Tallet til højre udlæses ved læsning af 4095 fra A/D konverteren. Har man noteret disse tal ned, kan man senere re-skalere indgangen ved at indtaste disse under statisk skalering, som omtales senere.

SKALER DYNAMISK er en af de 2 muligheder, man har for at skalere den valgte analoge indgang. Efter at have valgt dynamisk skalering ved at trykke ENTER, tilfører man den aktuelle indgang et signal, man kender størrelsen på. Det kan være tryk transduceren, som er løftet ud af vandet, eller det kan være 4 mA fra en strøm generator. Det tal, som ses på display, er den udlæsning man vil få med den hidtidige skalering ved det tilsluttede signal. Man indtaster nu den ønskede udlæsning ved det tilførte signal - afsluttet med ENTER. Der bør tages hensyn til den aktuelle front-end filtrering. Lad visningen falde til ro inden indtastning. Dernæst tilføres et andet kendt signal til indgangen. Man kan evt. nedsænke transduceren 2 m ned i pumpe brønden, eller tilføre 20 mA fra strøm generator. Så indtastes den ønskede udlæsning, og indgangen er nu skaleret. I princippet skal indgangen altså blot tilføres 2 kendte signaler inden for måle området, man bør dog ikke vælge dem 'for tæt', da det vil gå ud over nøjagtigheden. Efter at have skaleret indgangen, bør man gå ind og aflæse skalerings parametrene under VIS SKALERING.

Skaler dynamisk, kort:

  1. Løft tryktransducer op af vandet
  2. NIVEAU_1: Tast: 0 ENTER
  3. Sænk tryktransducer 1 meter ned i vandet
  4. NIVEAU_2: Tast: 1 ENTER
  5. Niveau indgang er nu skaleret !

SKALER STATISK er den anden mulighed, man har for at skalere en analog indgang. Det udføres på samme måde som dynamisk skalering, blot indtastes en ønsket visning i stedet for at tilføre et indgangs signal.

Linie 1: KANAL n (valgt i menu for ANALOGE INPUT)
Linie 2: INPUT_1: 0 mA
INPUT_1: 4 mA
INPUT_1: 20 mA
INPUT_1: 40 mA
Tast ENTER, derpå visningen der svarer til INPUT_1 og ENTER.
Linie 1: KANAL n (valgt i menu for ANALOGE INPUT)
Linie 2: INPUT_2: 0 mA
INPUT_2: 4 mA
INPUT_2: 20 mA
INPUT_2: 40 mA

Tast ENTER, derpå visningen der svarer til INPUT_2 og ENTER. Hvis man indtaster de 2 tal, som udlæses under VIS SKALERING, ved niveau 1=0mA og niveau 2=40mA, så vil indgangen være skaleret, som da disse blev udlæst.

KOMMA PLACERING siger næsten sig selv. Pil tasterne ↑ og ↓ anvendes til at flytte komma i udlæsningen. Man kan vælge en udlæsning med fra 0 til 4 cifre efter komma. Udlæsningen for de 8 analoge kanaler er begrænset til 4 cifre med eller uden komma + fortegn. Denne parameter bestemmer formatet for samtlige talstørrelser vedrørende den pågældende indgang. Ønsker man at ændre antal cifre efter komma, bør man derfor gøre det først. En indtastet alarm grænse på 10.00 under formatet 12.34 vil ændres til 100.0, hvis formatet senere ændres til 123.4.

Ved FILTRERING forstås en front-end filtrering, som den valgte kanal udsættes for inden videre behandling i PS4. Der er tale om én fælles konstant for alle 8 kanaler, som indtastes i hele sekunder fra og med 0 til 16. D.v.s. hvis man ændrer filtrering for f.eks. kanal 4, vil alle kanaler blive udsat for den indtastede filtrering. Filter faktoren indtastes enten som 1 eller 2 cifre efterfulgt af ENTER, eller som 3 cifre.
Normalt er der ikke grund til at ændre den filtrering, som er lagt ind ved levering, da der er mulighed for indlægning af individuel filtrering i forbindelse med såvel start / stop niveauerne for pumpe styringen, som de forskellige analoge min- / max-alarmer. Herom senere. Der returneres til undermenu for analoge input på RETUR.


DIGITALE INPUT

Linie 1: DIGITALE INPUT
Linie 2: Digital indg. 01 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
Digital indg. 02 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
Digital indg. 03 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
o.s.v.
Digital indg. 32 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
Med piltasterne: ↓ og ↑ kan man vælge den af de 32 kanaler man ønsker:
Linie 1: Digital indg. xx (tekst valg i menu for DIGITALE INPUT)
Linie 2: INVERTER STATUS

INVERTER STATUS viser, om den digitale indgang inverteres (vendes) inden videre behandling. Den kan anvendes, hvis man erstatter et slutte signal til indgangen med et bryde signal, og undgår således at skulle ind og ændre i opsætningen længere fremme i signal behandlingen. Inverter status ændres ved hjælp af en af pil tasterne ↑ eller ↓.


FLOW SET-UP

Linie 1: FLOW SET-UP
Linie 2: TOTFLW:
A[ccm]:
RETURL0B:
RLTF/D:
TOTF/D:
Analog Indg (nummeret på den analoge kanal som måler niveauet)
Beregn.type (type 0 eller type 1)
Niv.begynd (Anvendes kun ved beregnings type 1)
Niv.ende (Anvendes kun ved beregnings type 1)
En nærmere beskrivelse af parametrene og beregnings metoderne findes i artiklen: Flowberegning

Overløbs opsætning

Linie 1: OVERLØB SETUP
Linie 2: OFFSET:
TOTOLB:
AUTO OFS STATUS

a: Hvis automatisk offset justering er aktiveret, indtastes afstanden fra offset elektroden op til overløbs kanten som en negativ værdi. Eks. Hvis elektroden er placeret således, at signalet fra denne skifter status 15 cm under det niveau, hvor overløb starter, indtastes: -0.15 som OFFSET værdi. Niveau måling for overløb offset justeres herefter automatisk, hver gang overløb niveau passerer elektroden på vej op mod en overløb situation.

Hvis man ønsker at kalibrere overløbs beregningen i en situation, hvor niveau er langt under elektroden, kan det eksempelvis gøres således:

  1. Indtast den samlede negative afstand fra vandoverfladen til overløbskanten som OFFSET.
  2. Påvirk elektroden, så signalet skifter status fra off. til on. og tilbage til off.
  3. Indtast nu den reelle negative afstand fra elektroden til overløbskanten.
  4. Hold nallerne fra elektroden!

b: Hvis automatisk offset justering ikke er aktiveret, indtastes afstanden fra tryk transduceren op til overløbs kanten som en negativ værdi. Denne afstand konstateres nemmest ved at iagttage overløb niveau på PS4 display ved en overløb_start situation. Eks. Hvis PS4 viser 0.12 samtidigt med, at overløb starter, indtastes: -0.12 som OFFSET.

TOTOLB er en forkortelse for total overløb og refererer til intern PS4 tæller for optælling af overløb mængde. Denne tæller udlæses ved normal display visning efter gentagne tryk på oppilen med teksten: OLØB 00000005 eller ved at taste liste nr. = −26. Der er mulighed for at ændre denne tællers værdi ved at indtaste en ny værdi for TOTOLB.

AUTO OFS STATUS kan, lige som de andre parametre, iagttages ved at taste ENTER. Status kan herefter ændres ved at trykke på en af pil tasterne ↑ eller ↓.

Afhængigt af dimensioner / typen på overløbs kanten beregnes på PC en tabel, som overføres til PS4 evt. via modem.


TT:MM PERIODE

Linie 1: TT:MM PERIODE
Linie 2: PERIODE 1-8 ?
Linie 1: PERIODE n (hvor n=1,2,3,4,5,6,7,8)
Linie 2: START TID:
SLUT TID:

Hver af de 8 perioder er koblet til et internt flag [176;183] Det skal forstås sådan, at hvis klokken er mere end START TID og mindre end SLUT TID for periode n så sættes det interne flag der svarer til periode n. Både START TID og SLUT TID indtastes i timer og minutter: TT:MM. Indmeldes 99:99 for både START TID og SLUT TID er det tilsvarende flag aldrig sat.

Eksempel 1:
Når der for periode 1 indlæses START TID =10:30 og SLUT TID =14:10 så er det interne flag 176 sat når klokken er efter 10:30 og før 14:10. På alle andre tidspunkter i døgnet er flag 176 ikke sat.
Eksempel 2:
Når der for periode 2 indlæses START TID =23:30 og SLUT TID =01:00 så er det interne flag 177 sat imellem klokken 23:30 og klokken 1:00 den følgende dag.

bak