Beregning af flow i PS4

I PS4 kan man under visse forudsætninger beregne vandtilstrømningen q  til en pumpestation.

Fordelen ved at benytte beregningen er at den er billig, fordi de oplysninger der kræves til at beregne q  enten allerede findes i PS4 eller uden megen besvær kan indmeldes i PS4. Der skal ikke investeres i hverken flowmåler eller andet apperatur.

Ulempen ved metoden er at den forudsætter en jævn tilstrømning. Metoden er derfor ikke god i pumpestationer, der ligger i serie med hinanden eller af andre årsager fødes meget ujævnt.

Hvorvidt tilstrømningen er jævn er en skønssag. Hvis q  ikke ændrer sig ret meget i een pumpecyklus kan den betragtes som jævn. En pumpecyclus er i denne forbindelse tiden der går under fyldningen plus tiden der går med tømningen af pumpesumpen. Med andre ord er det tiden der går fra een pumpestart til den efterfølgende pumpestart.

Denne figur viser målinger foretaget med en PS4 på en pumpestation i Lemvig kommune. Målingerne strækker sig over et døgn, hvor et lavtryk med regnvejr passerede. Pumpestationen har to pumper der kører alternerende drift. I måleperioden har de ikke kørt samtidig men har pumpet skiftevis. Det viste fald i pumpeydelsen, hvor flowet er størst skyldes at løftehøjden stiger på denne pumpestation, når der skal flyttes mere vand.
Klik på billedet for at se det i stor størrelse
grafisk afbildning

Metoden der benyttes ved beregningen kan ikke være enklere: Vi måler hvor lang tid: t  det tager at fylde et kendt volumen: V  med vand. q  er så simpelthen givet ved udtrykket:

q=V/t

V  beregnes i PS4 på basis af den niveaumåling, som PS4 anvender til styring af pumperne og et konstant tværsnitsareal i pumpesumpen over hele det niveauområde der måles i.

Hvis eksempelvis målingen begynder ved niveau= nb  og sluttes ved niveau= ns  og vandspejlets areal i hele dette område er A , så er det kendte volumen:

V=(ns−nb)×A

Eksempel:
hvis sumpen udgøres af et rør med en diameter på 2m, så er dets tværsnitsareal: A=π×r2=π×12; Afrundet bliver A=3,14m2
hvis målingen begynder ved nb=0,55m og slutter ved ns=1,00m, så er: V=(1,00-0,55)×3,14 m3 = 1,413 m3
hvis fyldningen tager 508 S, så er q=1,413∕508 =0,002781 m3/S
Omregnes til kubikmeter pr time fås: q=10 m3/h

t  beregnes som forskellen mellem 2 tider: tb og ts. tb er det tidspunkt hvor niveauet nb  overskrides og ts er tidspunktet hvor niveauet ns overskrides.

t=ts−tb

q=V∕t =((ns−nb)×A)∕(ts−tb)


Summering af tilstrømning

Det beregnede q  er et mål for det tilstrømmede rumfang pr tidsenhed i den tid der måles. Med andre ord er q  det gennemsnitlige flow i måletiden. For at kunne beregne den samlede tilstrømning antager vi at tilstrømningen er den samme i en hel pumpecyklus.Altså at q  er den samme både i måletiden, i pumpetiden og i resten af pumpecyklen. Hvis tiden for pumpecyklus fra pumpestart til næste pumpestart kaldes T , så er det samlede tilstrømmede vandvolumen: Q=q×T


Beregning af pumpeydelse i PS4

Pumpeydelsen: qp  i PS4 er defineret som et flow og måles i volumen pr tidsenhed. Bemærk at ydelsen ikke er defineret som en effekt, der som bekendt måles i watt. For at beregne en pumpes effekt skal løftehøjden indgå: P=qp×løftehøjden .

I PS4 kan vi beregne pumpeydelsen for en pumpe under forusætning af at denne ene pumpe udfører hele arbejdet i det niveauområde hvor vi måler. Ved skift mellem pumper (alternering) i måleområdet eller ved indkobling af mere end en pumpe i måleområdet beregnes ingen pumpeydelse.

Pumpeydelsen beregnes efter samme princip som beregningen af q . Blot måles pumpetiden i stedet for fyldetiden. Desuden tages højde for at tilstrømningen fortsætter under nedpumpningen. Størrelsen af tilstrømningen antages at være den der blev beregnet ved seneste fyldning.

Når niveauet synker under na  gemmes tidspunktet ta  hvor dette sker. Tilsvarende gemmes tidspunktet tb hvor niveauet synker under nb. Tværsnitsarealet i pumpesumpen er A  og den senest beregned tilstrømning er q . Med disse størrelser kan pumpeydelsen udtrykkes:

qp=((na−nb)×A)∕(tb−ta)+q

Bemærk at den beregned pumpeydelse er et gennemsnit for pumpen i måleområdet fra niveau na til niveau nb . Ydelsen udenfor området er mere eller mindre forskellig fra den beregnede, dels fordi løftehøjden er en anden og dels fordi pumpekarakteristikken ikke er liniær. Beregningens pålidelighed er naturligvis også afhængig af, hvor godt tilstrømningen er beregnet. Forudsætningerne for den beregning er omtalt tidligere.

Eksempel: eksemplet bygger videre på det foregående eksempel: 
A= 3,14m2
na=ns= 1,00m
nb= 0,55m
q= 10 m3/h = 0,002781 m3/S
Desuden er
ta= 1000 S
tb= 1127 S
Nu kan pumpeydelsen beregnes:
qp= ((1,00−0,55)×3,14)/(1127−1000)+0,002781 m3/S
qp= 0,011126+0,002781 m3/S
qp= 0,013907 m3/S
qp= 50 m3/h

To metoder i PS4

Metode 0

Beregnings området er hele pumpeområdet. Det vil sige:

Metode 0 forudsætter at pumpesumpen har samme tværsnits areal i hele pumpeområdet. Hvis sumpen ikke har det kan metode 1 anvendes.

Metode 1

Når denne metode anvendes skal man specificere en del af pumpeområdet, hvor enten:

  1. Tværsnitsarealet A  er det samme i hele måleområdet mellem nb og ns  eller
  2. Volumenet V i pumpesumpen mellem de to måleniveauer nb og ns er kendt.

I første tilfælde skal man indtaste arealet A og de to niveauer nb og ns indenfor hvilke A ikke varierer.
I andet tilfælde skal man indtaste: A=V∕(ns −nb )  og de to niveauer nb og ns.
Denne metode behøver ikke at korrigere for tilbageløb, fordi ingen pumper tænder eller slukker ved passage af hverken nb eller ns . nstop < nb < ns < nstart


Enheder i PS4

Alle niveauer er i centimeter: cm, Arealet A  er i kvadratcentimeter: cm2 og tiden måles i sekunder: S.
Som følge heraf er enheden for flowet i kubikcentimeter pr sekund: cm3/S og enheden for volumen er kubikcentimeter: cm3
I PS4 kan indmeldes en delefaktor til at omregne dels enhed for flow og dels enhed for volumen

De almindeligste delefaktorer
Ønsket enhed Delefaktor
cm3/S 1
l/S 1.000
m3/h 278
cm3 1
l 1.000
m3 1.000.000

For indtastning af parametre i PS4 se PS4 System betjeningen under input, FLOW-SETUP
bak