Pumpestyrings opsætning

Vælger man PUMPE STYRING under SYSTEM SET-UP ses teksten: PUMPE STYRING som overskrift i en undermenu med 7 valgmuligheder.

Linie 1: PUMPE STYRING
Linie 2: GENEREL SET-UP
DYBDE PUMPNING
NIVEAU NØDSTYR.
NIVEAU UDKOBLING
ALTERNER. SET-UP
GANGTID KONTROL
START/TIME-TAL

GENEREL OPSÆTNING

Linie 1: GENEREL SET-UP
Linie 2: STYRING TYPE
NIVEAU-ANTAL:
NIVEAU INP.KANAL
PUMPE UDKOBLING
SKIFTE TID:
XDUC.MAX AL.STAT
MAXNIVEAU:
XDUC.MIN AL.STAT
MINNIVEAU:
RES.PULS STATUS
KV.BYTEINDX:
KV.BITMASKE:

STYRING TYPE giver mulighed for at bestemme, om der er tale om en tømme styring (starter pumper ved overskridelse af start niveau), eller en fylde styring (starter pumper ved underskridelse af start niveau). Der skiftes ved en af pil tasterne ↑ eller ↓.

NIVEAU-ANTAL bestemmer, hvor mange pumper, der må køre samtidigt, eller med andre ord, hvor mange forskellige start / stop niveauer, man ønsker. Antal indtastes som et enkelt ciffer fra 1 til 4.

Linie 1: NIVEAU INP.KANAL
Linie 2: NIV.1 INPUT:
NIV.2 INPUT:
NIV.3 INPUT:
NIV.4 INPUT:

Hver input kanal kan vælges ud af 8 analoge input og 8 beregnede værdier ved hjælp af en talkode:

Kode
Analoge input
Kode
Beregnede værdier
01
NIVEAU
09
Flow [rumfang/tidsenhed]
02
KANAL2
10
Overløbs flow [rumfang/tidsenhed]
03
KANAL3
11
Pumpe 1 ydelse [rumfang/tidsenhed]
04
KANAL4
12
Pumpe 2 ydelse [rumfang/tidsenhed]
05
KANAL5
13
Pumpe 3 ydelse [rumfang/tidsenhed]
06
KANAL6
14
Pumpe 4 ydelse [rumfang/tidsenhed]
07
KANAL7
15
Analog udgang [%]
08
KANAL8
16
Auxillary variable 1

Koden kan indtastes som 2 cifre eller som ét ciffer efterfulgt af ENTER.

Linie 1: PUMPE UDKOBLING
Linie 2: PUMPE NR. 1-4 ?
Linie 1: PUMPE UDKOBLING
Linie 2: PUMPE NR.n 0000 (n=1,2,3,4)

Under PUMPE UDKOBLING kan man, for hver af de 4 pumper, vælge at tvangs udkoble en eller flere af de andre pumper. Hvis f.eks. pumpe 1 skal udkobles før pumpe 3 kobles ind, gøres det på følgende måde:

Vælg PUMPE UDKOBLING. Tast 3, da det er pumpe 3, der ved indkobling først skal udkoble pumpe 1. Nu ses det mønster, der er indtastet for pumpe 3. Det er sandsynligvis 0000, hvilket betyder, at der ikke foretages udkobling af nogen pumpe før indkobling af pumpe 3. Cursor viser den aktuelle position, og kan flyttes derhen, hvor man ønsker at ændre, ved pil tasterne ↑ eller ↓. Man kan også skrive oven i de bestående cifre, men først ved afslutning med ENTER, ændres denne parameter. Den 1. plads refererer til pumpe 1, den 2. plads til pumpe 2, o.s.v. Et 1-tal betyder, at pumpen skal udkobles, et 0 betyder, at den ikke skal. I ovennævnte eksempel skal mønstret for pumpe 3 altså se således ud: 1000. Herefter vil pumpe 1 blive udkoblet før pumpe 3 kobles ind.

SKIFTE TID er den tid, man ønsker, der mindst skal forløbe mellem 2 skift på pumpe udgangene. Tiden indtastes i sekunder som 0 til 255 i form af 1 eller 2 cifre + ENTER, eller som 3 cifre. Der vil dog altid forløbe mindst 1 sekund - uanset, om der indtastes et 0.

Transducer maksimum og minimum alarm kan individuelt aktiveres, og der kan indtastes en maksimum- eller minimums- grænse, som hvis de hhv. over- eller underskride, udløser en transducer alarm. En sådan aktiv alarm vil sætte den normale niveau kontrol ud af kraft, og således bevirke en udkobling af pumperne. Nødstyringen, som beskrives senere kan så evt. gå ind og styre pumperne ud fra andre input til styringen. Status for de 2 alarmer skiftes på en af pil tasterne ↑ eller ↓. Niveauerne herfor indtastes med en afsluttende ENTER i det format, som er bestemt under INPUT SKALERING.

Reset puls status viser om PS4's digitale udgang 10 er reserveret til anvendelse for en reset puls til f.eks. motorværn. I så fald kan denne reset puls udløses ved tryk på RESET M.V. tasten, eller den kan aktiveres via modem.

Kvitterings byten og kvitterings bitmasken fortæller hvilke statusbit der anvendes som pumpedrifts kvittering. Disse kvitteringer anvendes ved beregning af (indløbs)flow, ved beregning af pumpeydelse [rumfang/tidsenhed] og ved gangtids kontrol. Man kan indikere en kvitterings bit for op til 4 pumper. Kvitterings byten kan indeksere enhver byte i området hvor statusflagene ligger. I normale anvendelser vil den være 0, 1, 2 eller 3 for de 32 digitale input statusflag; eventuelt: 4 eller 5 for de 16 digitale output statusflag.

Eksempel:

Digital indg. nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Byte indeks
0
1
Maske bit led
1
2
4
8
16
32
64
128
1
2
4
8
16
32
64
128
Pumpe 1
ϒPumpe 2

ϒ


Pumpe 3


ϒ

Pumpe 4ϒ
I dette eksempel er byteindeks=1 og bitmasken=1+2+4+8=15. Man kan ikke anvende nogle kvitteringer på indgang 1-8 samtidigt med at der anvendes nogle fra indgang 9-16. Hvorfor?


DYBDE PUMPNING

Linie 1: DYBDE PUMPNING
Linie 2: BETINGELSE F.DP.
NIVEAUER:
INTERVAL:
KLOKKESLÆT
PUMPE TID:
P.STARTER:
KV.BYTEINDX:
KV.BITMASKE:
Linie 1: BETINGELSE F.DP.
Linie 2: INAKTIV
INTERVAL:
KLOKKESLÆT
PUMPE TID:

NIVEAU NØDSTYRING

Linie 1: NIVEAU NØDSTYR.
Linie 2: NIVEAU NR. 1-4 ?

Der er mulighed for at stille betingelser op for en nødstyring af hver enkelt af de 4 niveauer. Denne mulighed kan f.eks. benyttes til at få PS4 til at fungere som elektrode styring i tilfælde af transducer svigt.

Linie 1: NIVEAU NR. n (n=1,2,3,4)
Linie 2: NØDSTYR. STATUS
NØDSTYR.PROGRAM

Med denne funktion kan man koble nødstyringen for det pågældende niveau til og fra. Pil tasterne ↑ eller ↓ skifter status.

Her indlæser man betingelserne for aktivering af det valgte niveau. Programmet består af en simpel enkeltbit proces, hvis resultat (0 eller 1) overføres direkte til den aktuelle niveau-udgang. De 4 niveau udgange er blot 4 interne flag, hvis status altid kan aflæses på de 4 niveau lamper på frontpladen. Hvis PS4 er sat i drift (drift lampen blinker), overføres disse niveau udgange, gennem alternerings kontrollen, til pumpe udgangene.

Nødstyrings betingelserne indlæses ved hjælp af. en program editor, som anvendes flere andre steder i SYSTEM SET-UP.


NIVEAU UDKOBLING

Linie 1: NIVEAU UDKOBLING
Linie 2: NU.KOMMANDO 1-8?

Med niveau udkobling kan man slukke 1 eller flere niveauer - og dermed pumper - lokalt, eller i en eller flere andre PS4 pumpe styringer. Der kan opsættes op til 8 forskellige niveau udkoblings procedurer med individuelle parametre.

Linie 1: NU.KOMMANDO n (n=1,2,3,4,5,6,7,8)
Linie 2: NU.KOMM. STATUS
NIVEAU 1-4:
NUK.DESTINATION
TID/STOP:
TID/START:
NU.KOMM.PROGRAM

Niveau udkoblings kommando status viser, om den aktuelle niveau udkoblings kommando er aktiveret eller ej. Status skiftes på en af pil tasterne ↑ eller ↓.

Her vises, hvilket eller hvilke niveauer, der udkobles, hvis betingelserne herfor opfyldes. 1. ciffer svarer til niveau 1, 2. ciffer til niveau 2 o.s.v. Et nyt mønster indtastes som 0 for de niveauer, som ikke skal berøres af den givne kommando eller 1 for de niveauer, som i givet fald skal udkobles. Først ved at taste ENTER ændres udkoblings mønstret.

Niveau udkoblings kommando destination bestemmer, hvilken PS4 der skal slukke ét eller flere niveauer.

Tid før stop er den parameter, der bestemmer, hvor længe betingelsen for niveau udkobling skal have været til stede, før stop kommandoen eksekveres. Denne tid indtastes i minutter som 1 eller 2 cifre + ENTER, eller som 3 cifre.

Tid før start er det antal minutter, som forløber, fra betingelsen for niveau stop forsvinder, til der udsendes en genstart kommando.

Ved hjælp af et enkeltbit program er der mulighed for at indlægge betingelser for aktivering af niveau udkoblings kommando. Hvis resultatet af dette program er 1 (sand), i det antal minutter, som er indlæst som TID FØR STOP, udsendes den pågældende stop kommando. Når resultatet af programmet igen har været 0 (falsk) i det antal minutter, som er indlæst som TID FØR START, udsendes genstart kommando.

Hvis PS4 tages ud af drift, annulleres eventuelle niveau udkoblinger. Hvis nogle niveauer i en station er udkoblede kan man altså 'tvinge dem ind' igen ved kortvarigt, at tage PS4 ud af drift.


ALTERNERINGS OPSÆTNING

Linie 1: ALTERNER. SET-UP
Linie 2: ALT.PROGRAM:
TRIGGER PRG:
ALTERN.KØRETID

Alternerings programmet er blot en talkode, som bestemmer, hvilke pumpe udgange, der skal indgå i alternerings programmet. Nedenstående skema viser koden for de forskellige pumpe kombinationer:

Én kanal alternering:
Kode
001
Pumpe 1 og 2
002
Pumpe 1 og 3
003
Pumpe 1 og 4
004
Pumpe 2 og 3
005
Pumpe 2 og 4
006
Pumpe 3 og 4
007
Pumpe 1 og 2 og 3
008
Pumpe 1 og 2 og 4
009
Pumpe 1 og 3 og 4
010
Pumpe 2 og 3 og 4
011
Pumpe 1 og 2 og 3 og 4
To kanal alternering:
Kode
KANAL 1:
KANAL 2:
012
P.1 og 2
P.3 og 4
013
P.1 og 3
P.2 og 4
014
P.1 og 4
P.2 og 3

Alternerings programmet indtastes som 1 eller 2 cifre + ENTER, eller som 3 cifre.

Trigger programmet er ligeledes blot en talkode, som bestemmer betingelserne for skift mellem de pumper, som er inden for alternerings programmet. Da der er mulighed for at dele pumperne ud på 2 alternerings programmer, og der er 3 mulige betingelser for skift af pumper, ser skema for trigger koden således ud:

Betingelse for pumpeskift
Kode
KANAL 1: KANAL 2:
000
inaktiv inaktiv
001
udkobling inaktiv
002
køretid inaktiv
003
udkobling eller køretid inaktiv
004
inaktiv udkobling
005
udkobling udkobling
006
køretid udkobling
007
udkobling eller køretid udkobling
008
inaktiv køretid
009
udkobling køretid
010
køretid køretid
011
udkobling eller køretid køretid
012
inaktiv udkobling eller køretid
013
udkobling udkobling eller køretid
014
køretid udkobling eller køretid
015
udkobling eller køretid udkobling eller køretid

Alternering ved udkobling: Der alterneres hver gang den sidste af de pumper, som indgår i programmet, kobles ud.

Alternering på køretid: Når en af pumperne i alternerings programmet sammenlagt har kørt maksimal tid (evt. med flere start / stop), skiftes den pågældende udgang hen til den næste ledige plads inden for programmet. Først når alle pumper inden for alternerings programmet har kørt maksimal tid, restartes cyklus med niveau 1 til pumpe 1, niveau 2 til pumpe 2 o.s.v.

Alternering ved udkobling eller køretid: Der alterneres, som beskrevet under udkobling. Hvis en af pumperne imidlertid - uden stop - har kørt maksimal tid, skiftes pågældende udgang hen til næste ledige plads i alternerings rækkefølgen. Den pumpe, som er udkoblet på maksimal tid, indgår atter i alternerings proceduren efter næste skift (alle pumper udkoblet).

For alle 3 metoder gælder det, at hvis der opstår alarm for en af de 4 pumper ( systemalarm 5-8 ), skiftes udgangen frem til næste ledige plads inden for alternerings gruppen. Hvis der opstår alarm for en pumpe, som ikke er medlem af en alternerings gruppe, udkobles den blot, uden at blive erstattet af en anden.

Linie 1: ALTERN.KØRETID
Linie 2: PUMPE NR. 1-4 ?
Linie 1: ALTERN.KØRETID
Linie 2: PUMPE NR.n 0000 (n=1,2,3,4)

Alternering køretid er den parameter som, ved alternering på køretid bestemmer, hvor længe den enkelte pumpe må være indkoblet. Tiden indtastes i minutter som 1, 2 eller 3 cifre efterfulgt af ENTER eller som 4 cifre.


GANGTIDS KONTROL

Linie 1: GANGTID KONTROL
Linie 2: PAUSE MAX:

Her defineres hvor mange minutter, der må forløbe uden drift af pumpe(r). Den tilhørende timer nulstiller, når een/flere pumper er i drift. Hvis den løber ud, udløses GANGTID ALARM. Gangtids kontrollen anvender KV.BYTEINDX og KV.BITMASKE, der er beskrevet under GENEREL OPSÆTNING.


START/TIME TÆLLERE

Linie 1: START/TIME-TAL
Linie 2: INP.PUMP.NR.1-4?
Linie 1: INIT PMP. TAL n (n=1,2,3,4)
Linie 2: 1:START 2:TIMER
Linie 1: INIT PMP. TAL n (n=1,2,3,4)
Linie 2: STRT-TAL
En ny værdi kan indtastes. Afslut med ENTER.
Linie 1: INIT PMP. TAL n (n=1,2,3,4)
Linie 2: TIME-TAL
En ny værdi kan indtastes. Afslut med ENTER.

bak