Praktisk eksempel på styring af vandværk

Der findes en række eksempler på små vandværker, som styres helt eller delvis af PS4. Her vil vi omtale en typisk anvendelse af PS4 til styring af et lille vandværk.
 
I diagrammet er PS4 ikke indtegnet, men de vigtigste dele af vandværket er vist.

Vandværket har to råvandspumper, der er placeret i hver sin vandboring. PS4 styrer disse pumper efter behovet, som bestemmes af niveauet i rentvands beholderen. Når niveauet når under startniveau 1 tændes een af råvandspumperne. Hvis niveauet når under startniveau 2, så tændes også den anden. Når der er tilstrækkeligt med vand i beholderen standses råvands pumpningen. Råvands pumperne styres i alternerende drift, hvilket betyder, at de skiftes til at køre når startniveau 1 nåes. Alterneringen betyder også at der skiftes boring efter en fastlagt brugstid.
Vandet fra boringerne ledes gennem eet eller flere vandfiltre til rentvands beholderen. På diagrammet er kun vist eet vandfilter, men det kan opfattes som flere filtre koblet parallelt sammen til eet filter.
Vandet pumpes fra rentvands beholderen ud i forsynings nettet af tre pumper. Pumperne styres på en måde, der har til hensigt at opretholde et konstant tryk på forsynings nettet. Trykket måles med trykmåleren: P og bruges i PS4 til at styre pumperne. Den ene pumpes omdrejnengstal kan reguleres gennem en såkaldt VLT, der styrer pumpens omdrejnings hastighed ved at ændre den elektriske strøms frekvens. VLT'n styres med et analogt signal fra PS4. Når trykket P stiger vil pumpens omdrejnings hastighed reguleres ned og omvendt. Hvis denne ene pumpe ikke kan opretholde trykket på nettet, fordi forbruget er for stort, så indkobler PS4 den ene fastløbspumpe og hvis ikke det er nok, så indkobles også den anden. De to fastløbspumper indkobles skiftevis som den første fastløbspumpe; det vil sige de kører alternerende drift.
I ledningen til forsynings nettet sidder en flowmåler: Q. Den bruges til at måle hvor meget vand der leveres fra vandværket. I PS4 sidder en tæller der tæller en rumenhed hver gang PS4 modtager en impuls fra flowmåleren.
Vandværkets filter skal skylles regelmæssigt og det tager PS4 sig også af. Filterskylningen begynder hver gang vandværket har produceret et fast antal rumenheder vand. Under filterskylningen standses råvandspumperne og vandstrømmen igennem filteret vendes så den går fra bunden mod toppen af filteret, hvor den ellers under råvandspumpningen går nedad. Til at rense filtrene anvendes foruden vand også luft der leveres af en kompressor. Vand og luftstrøm under filterskylneingen styres med en række ventiler. Når der skal skylles mere end et filter skylles de enkelte filtrer efter tur. Der er naturligvis en række betingelser, der skal opfyldes for at filterskylningen må udføres. For eksempel skal der være vand nok i rentvands beholderen både til skylningen og til at forsyne vandværkets kunder, der pumpes jo ikke råvand ind under filterskylningen. Vandet der bruges under filterskylningen ledes til et skyllevands bassin, hvorfra det ledes bort til kloakken.

PS4 varetager alle de nævnte opgaver og ved siden af dette måles en række drifts tider og en række hændelser registreres og tælles. Desuden vedligeholder PS4 en logger og en række alarmtilstande registreres og forårsager alarmopkald. bak