Praktisk eksempel på styring af renseanlæg

Renseanlægget har en indløbs pumpestation med to pumper. PS4 udfører en helt almindelig styring af disse pumper. Desuden beregner PS4 indløbsflow baseret på pumpetider, fyldetider, pumpesumpens geometri og niveaumålinger i pumpesumpen.
Renseanlægget har en overskuds slampumpe, der kører pulserende. Drift/pause tiderne kan indstilles på PS4. Styringen af overskuds slampumpen er i øvrigt ikke afhængig af andre forhold på renseanlægget.
Renseanlægget har en returslampumpe, der kører pulserende. Drift/pause tiderne kan indstilles på PS4. Styringen af returslampumpen er i øvrigt ikke afhængig af andre forhold på renseanlægget.
Renseanlægget har en flydeslampumpe, der ikke styres af PS4, men PS4 registrerer antal starter og drifts tiden for pumpen.
Renseanlægget har to rotorer til iltning af kloakvandet. PS4 styringen basers på en iltmåling, som PS4 aflæser. Grænseværdien for start (lavt iltindhold) og grænseværdien for stop(højt iltindhold) kan indlæses i PS4, som anvender dem i styringen. Desuden bliver rotorerne startet hvis de ikke har kørt i et tidsrum, der specificeres af brugeren. Rotorerne indkobles og udkobles ikke på samme tid. PS4 sørger for at der lægges en forsinkelse ind imellem disse begivenheder for at undgå for voldsomme belastninger af det elektriske net. Når kippet åbnes for at bassinet kan tømmes bliver rotorerne standset af PS4. Ved opstuvning i udløbet, det vil sige når bassinet ikke kan tømmes, standser PS4 ligeledes rotorerne og der meldes en alarm til SRO anlægget.
Blokdiagram
Blokdiagram over renseanlæg
Kipstyring ved tømning af bassin:
  1. En højvands elektrode aktiveres og får PS4 til at standse rotorerne
  2. Der går en tid til bundfældning. Tiden kan indstilles i PS4
  3. PS4 åbner kippet langsomt. Kipåbningen foregår med drift/pausestyring. Drifts tiden er typisk 5S og pausetiden er typisk 5min. Begge tider kan indstilles i PS4. Desuden er det muligt at forøge den første drifts tid så hele åbningen forløber lidt hurtigere
  4. Åbningen fortsætter indtil der modtages kvittering om at kippet er helt åbent eller signalet fra højvands elektroden forsvinder som indikering af at der ikke længere er højvand i bassinet.
Timing af kipåbning m.m.
Timing af kip og rotorstyring
Lukning af kip:
Når signalet for højvand i bassin forsvinder aktiveres kip lukningen. Denne er aktiv indtil der der kvitteres for at kippet er lukket. PS4 måler tiden hvor kippet ikke er lukket på kip lukket kviteringen. Hvis denne tid bliver for lang afgives en alarm til SRO anlægget.

Renseanlægget er forsynet med en rist som også styres af PS4. Til denne styring anvendes en flowmåler hvorfra PS4 modtager impulser der tælles og på den måde oplyser det udpumpede volumen. Risten startes når der er udpumpet et specificeret vædske volumen siden sidste gang risten blev aktiveret. Driften af risten er pulserende. Drift/pause tiderne kan indstilles på PS4. PS4 styrer risten så den altid standser i top positionen.
Ristestyring
Timing af riste styring
PS4 varetager alle de nævnte opgaver og ved siden af dette måles en række drifts tider og en række hændelser registreres og tælles. Desuden vedligeholder PS4 en 8 kanalers logg til SRO anlægget og en række alarmtilstande registreres og forårsager alarmopkald til SRO anlægget.bak