PS2000 Generelle tællere:

Der kan allokeres op til 32 generelle tællere med følgende individuelle parametre:

  1. Tæller aktiv / inaktiv ( Overordnet aktivering af tæller )
  2. Tæller type ( Pulstæller eller sekundtæller )
  3. Kildeflag ( Bestemmer flag for optælling af pulser eller sekunder )
  4. Aktiveringsflag ( Optælling sker kun, så længe det valgte flag = SAND)
  5. Resetflag ( Nulstiller tælleren og resetter overløbsflag, så længe det valgte flag = SAND)
  6. Overløbsværdi ( Bestemmer værdien, hvor tæller nulstilles, og overløbsflag skifter status )
  7. Tæller interval ( Periodeflag skifter status, hver gang tilvæksten = ´Tæller interval´ )
  8. Tæller deler ( Bestemmer tællerens interne deler )
  9. Tæller faktor ( Bestemmer tællerens interne faktor )

Tæller værdierne er double words ( 4 bytes værdier ). Hvis der logges på en tæller, anvendes det mindst betydende word ( 2 bytes ). For at få en fornuftig runding på tælleren, bør man fastholde rundingsværdien = 0, som betyder, at tælleren runder naturligt ved værdien: 65.536 som word eller værdien: 3.294.967.296 som double word.

Eksempel på anvendelse af periodeflag:

Hvis Tæller interval sættes til 10, skifter det tilhørende periodeflag status, hver gang tælleren har haft en tilvækst på 10. Det kan evt. anvendes til at generere en puls for prøveudtager eller dosering på for- og bagkant af periodeflaget.

Eksempel på anvendelse af aktiveringsflag:

Hvis 2 tællere skal foretage individuel optælling på én og samme flowmåler – afhængig af en ventilstilling, kobles aktiveringsflag for den ene tæller på ventilstilling status. Den anden tæller kobles på en inverteret udgave af ventilstilling status. På den måde foretages optælling enten af den ene – eller den anden tæller.

Eksempel på anvendelse af resetflag:

Resetflag kan synkronisere en tæller – anvendt til en form for sekvensstyring. Så længe resetflaget = SAND, holdes tællerværdien, overløbsflag og periodeflag resat. Når resetflag bliver = FALSK, starter tæller optælling. Hver gang tæller tilvækst når værdien for tæller interval, skifter periodeflag status, men tæller tæller videre, indtil rundingsværdien nås. Så skifter overløbsflag status (første gang fra 0 til 1 – næste gang fra 1 til 0 o.s.v.) og tæller nulstiller. Først når resetflag = SAND, synkroniseres overløbsflag, periodeflag og tæller til at starte igen med 0 som udgangspunkt.


bak