PS2000 Datalogger

Der er mulighed for at logge på op til 16 forskellige kanaler med individuelt interval og periode. Der er i alt plads til 32704 målinger for samtlige kanaler.

Der er følgende parametre i forbindelse med opsætning af  den enkelte logkanal:

Logger inputdata:
Her vælges data for logning. Man kan vælge en måler (i form af 16 bit signed integer værdier), en tæller (som unsigned 16 bit integer værdier) eller statusflag (i en gruppe på 16 bits).
Loginterval[s]:
Her defineres interval mellem 2 logninger i sekunder. Selve tidspunktet for logningen besluttes som en modulus funktion på datotid og loginterval. Det betyder eksempelvis at hvis man vælger 5 minutter som loginterval, udføres logning til tiderne: xx:00, xx:05, xx:10 … xx:55.
Logperiode[t]:
Her defineres hvor langt tilbage i tiden, data gemmes i PS2000. Perioden angives i timer, og skal typisk være lidt større end det interval, man tømmer loggeren med. Det antal målinger, man herved reserverer til den enkelte logkanal beregnes som:

3600×Logperiode[timer] ∕ Loginterval[sekunder]

Hvis man ved opsætning af logger forsøger at allokere flere end 32704 målinger i alt, prioriteres de første kanaler frem for de sidste. PS2000 begrænser perioden for den / de sidste logkanaler.
Log øjebliksværdier / middelværdier:
Normalt logges målingen i form af et snapshot. Hvis man vælger at logge på middelværdier, vil det være middelværdien for det forløbne interval, som logges. Denne middelværdi er baseret på sekundmålinger og giver ingen mening, hvis det er en tæller eller en gruppe statusflag, man har valgt som inputdata.
Log absolut / deltaværdier:
Normalt logges på den absolutte værdi for inputdata. Hvis man vælger at logge på deltaværdier, logges den ændring, der forekommer på inputdata siden sidste logning. Dette giver normalt kun mening for tællere som inputdata.
Log kontinuerligt / med stopmulighed:
Normalt logges kontinuerligt – med det valgte loginterval – så længe der er forsyning på PS2000. Hvis man ønsker at logge med stopmulighed, kan man vælge et internt flag, som så stopper logningen. Kun så længe flaget IKKE er sat, udføres logning på den pågældende kanal. Denne mulighed har dog en begrænset anvendelse, da det kræver et specielt loggertømnings program.
Logger stopflag:
Her vælges ovennævnte flag for stop af logger.

bak