flowloggerFlowlogger brugervejledning

Indhold:

Software skema
Tastatur/LCD betjening - generelt:
LCDVisning udgangspunkt
Visning af total flowmængde
Visning af flowmængde periodetal
I service menuen har tasterne følgende funktioner
Stil DatoTid
Vis Status/Fejl
LogData → RS232, rå LogData
LogData → RS232, time udskrivning
Slet logData
Total flow reset
Flow delefaktor
Flow skalering
Kalibrer ur
Batteriskift
Fejlmulighed ved batteriskift
Tømning af flow logger
Modtagning af data
Bearbejdning af data

Software skema

Første tastetryk aktiverer display. 
Flow logger 
RTC ur
enter eller retur Stil ur 
dato tid
enter
Stil dato/tid
TT:MM DD:MM:ÅÅ
enter
ur er justeret
Vis status / fejl enter
Vbat:OK F:0000
Lo:0000 Hi:0000
opknapnedknap
Rå data RS232 enter
Sender ASCII chars
(9600 N 8 1)
(transmission) xx records er overført opknapnedknap
Time RS232 enter
Slet logdata enter Tast Enter for at nulstille log enter Log data er slettet opknapnedknap
Totalflow reset enter Tast enter for Total flow reset enter Totalflow er nulstillet opknapnedknap
Flow delefaktor enter Flow delefaktor 
puls/enh:  1
opknapnedknap skifter
Flow delefaktor 
puls/enh:  10
Flow delefaktor 
puls/enh:  100
Flow delefaktor 
puls/enh:  1000
Flow LCD-visning enter Flow skalering 
Mgd/enhed: m3
opknapnedknap skifter
Flow skalering 
Mgd/enhed: m3/10
Flow skalering 
Mgd/enhed: m3/100
Flow skalering 
Mgd/enhed: l
Kalibrer ur enter
Kalibrer ur
±99 sek/måned
Batteri skift enter Tast Enter og skift batteri opknapnedknap Batteri er skiftet uden tab af data opknapnedknap
Flow 000000 m3 
<00:00 01-01-97>
enter eller retur Flow 000000 m3 
<10:** 17-10-97>
Flow pr. time
Flow 000000 m3 
<10:10 17-10-97>
Flow pr. minut
Flow 000000 m3 
<**:** 17-10-97>
Flow pr. dag
Flow 000000 m3 
<**:** **-10-97>
Flow pr. måned
Flow 000000 m3 
<**:** **-**-97>
Flow pr. år
opknapnedknap skifter mellem visninger opknapnedknap skifter mellem visninger
 

Symboler der anvendes i software skemaet:

loggerknapper

Symbol

Betydning

Udføres ved at

opknap Tast OpPil Trykke kortvarigt på loggerens øverste trykknap (under eet sekund)
nedknap Tast NedPil Trykke kortvarigt på loggerens nederste trykknap (under eet sekund)
opknapnedknap Tast OpPil eller NedPil
retur Retur Trykke længe på loggerens øverste trykknap (over eet sekund)
enter Enter Trykke længe på loggerens nederste trykknap (over eet sekund)
enter eller retur Retur eller Enter
 

Tastatur/LCD betjening - generelt:

Tastaturet består af 2 taster med 4 funktioner. I det følgende omtales disse som: OpPil, NedPil, Enter og Retur. De 4 funktioner opnås på følgende måde:
 
OpPil: 
NedPil: 
Retur: 
Enter:
Et kort tryk på den øverste tast. 
Et kort tryk på den nederste tast. 
Et langt tryk (knap et sekund) på den øverste tast. 
Et langt tryk (knap et sekund) på den nederste tast.

LCDVisning udgangspunkt

Flow logger vågner og tænder for display, når der trykkes på en af tasterne. Udgangspunkt for LCDVisning er den aktuelle tid/dato. Hvis det er tid at skifte batteri, meddeles det på øverste linie på display. De �4� taster har her følgende funktioner:
 
OpPil: 
NedPil: 
Enter: 
Retur:
Skifter til visning af total flowmængde med dato/tid for første registrering. 
Skifter til visning af total flowmængde med dato/tid for første registrering. 
Skifter til service menu 
Har her ingen funktion, fordi den generelt anvendes til at returnere til visning af aktuel tid/dato:

Visning af total flowmængde:

Øverste linie viser den totale flowmængde, som er registreret siden opsætning af flowlogger, eller siden sidste nulstilling af total flowtæller. Nederste linie viser dato/tid for registrering af den første puls. Tasternes funktioner er som følger:
 
OpPil: 
NedPil: 
Enter: 
Retur:
Skifter til visning af datoTid. 
Skifter til visning af datoTid. 
Skifter til visning af flowmængde periodetal. 
Skifter til visning af datoTid.

Visning af flowmængde periodetal:

Tastatur betjeningen er her udformet på samme måde, som når man stiller uret. ENTER flytter cursor mod højre, RETUR flytter cursor mod venstre. Umiddelbart efter at funktionen er valgt vises flowmængden på øverste linie, og dato/tid vises på nederste linie. Som udgangspunkt anvendes tidspunktet: HerOgNu.
 
EKS: Flow: 00000.2 m3 
<12:** 16-10-97>
Ovenstående visning fortæller, at der er registreret 0.2 m3 I timen fra 12:00:00 til 12:59:00  d. 16/10 1997. Cursor viser, at der er mulighed for at bladre frem/tilbage I timerne for det viste døgn på piletasterne. Tryk på RETUR for at returnere tilbage til standard visning af datoTid. Hvis der tastes ENTER, skifter visning til følgende:
 
EKS: Flow: 00000.1 m3 
<12:04 16-10-97>
Der er her registreret 0.1 m3 fra 12:04:00 til 12:04:59. Cursor viser, at der er mulighed for at bladre frem/tilbage I minutterne for den viste time på piletasterne. Tryk på RETUR for at gå tilbage til visning af timeværdier. ENTER skifter til følgende visning:
 
EKS: Flow: 00002.3 m3 
<**:** 16-10-97>
Der er I alt registreret 2.3 m3 I døgnet d. 16/10 1997. Piletasterne bladrer frem/ tilbage I dagene for den viste måned. RETUR returnerer til visning af minutværdier. ENTER skifter til:
 
EKS: Flow: 00075.6 m3 
<**:** **-10-97>
I oktober måned 1997 er der I alt registreret 75.6 m3. Der bladres frem/tilbage I månederne på piletasterne. RETUR skifter tilbage til visning af døgnværdier. ENTER skifter til visning af årsværdier:
 
EKS: Flow: 001001.9 m3 
<**:** **-**-97>
I hele 1997 er der optalt 1001.9 m3. Piletasterne bladrer frem/tilbage I årstal. RETUR returnerer til visning af månedsværdier og ENTER returnerer helt ud til visning af datoTid.

De viste periodemængder er baseret på de registreringer, som ligger I loggermemory. Hvis flowlogger er leveret med 16k memory, kan der I alt være godt 4000 registreringer, før de ældste overskrives af de nye registreringer. 32k giver 8000 registreringer og 64k giver 16000 registreringer. NB. Totaltælleren fortsætter med at tælle op, selv om loggeren overskriver gamle registreringer. Det er således kun visningen af periodetal, der kun går 4000/8000/16000 registreringer tilbage I tiden !


I service menuen har tasterne følgende funktioner:

OpPil: 
NedPil: 
Enter: 
Retur:
Bladrer op I menuen, som runder til nederste menulinie efter visning af den øverste linie. 
Bladrer ned I menuen, som runder til øverste menulinie efter visning af den nederste linie. 
Vælger den viste service funktion. 
Skifter tilbage til visning af tid/dato.

Service funktioner:

Stil DatoTid:

DisplayCursor angiver den del af DatoTid, som kan justeres v.hj.a. piletasterne. OpPil tæller tiden frem. NedPil tæller tiden tilbage. Enter flytter cursor frem til næste del af DatoTid, som nu kan justeres. Når cursor endelig peger på sidste plads (årstal), vil uret blive stillet til den viste tid, når der tastes Enter. Retur tasten flytter cursor tilbage til forrige del af DatoTid. Hvis cursor peger på første plads (timetal), afbryder Retur tasten funktionen. Uret stilles IKKE, og der returneres helt tilbage til visning af aktuel dato/tid.
 

Vis Status/Fejl:

Denne visning er oprettet med henblik på teknisk fejlfinding. Øverste linie viser, om batterispændingen er LAV eller OK . Hvis Vbatt. Er LAV, skal man udskifte batteriet så snart som muligt, hvis man vil undgå at miste de registrerede data. Eventuelle fejl angives I form af 1-taller efter F:
 
Vbatt. OK F: x x x x
+ -anvendes ikke
+ -anvendes ikke
+ Batteri fejl
+ EEProm fejl
 
Nederste linie viser størrelsen af de to monterede memorykredse samt tilstanden for flowpuls indgangen og kan bl.a. anvendes til test af flowmåler samt den tilhørende ledningsføring. Alle taster returnerer til visning af datoTid.

LogData → RS232:

Rå LogData.
Hvis denne mulighed vælges, udsendes samtlige registreringer I simpelt tekstformat på den serielle port. Kommunikationsformatet er 9600 baud, 8 databits, ingen paritet og 1 stopbit. Formatet for den enkelte record ser således ud:
dd/mm/yy<tab>tt:mm:ss<cr><lf>
Efter udsendelse af samtlige registreringer, vises antallet af overførte records. Kvitter for meddelelsen på en hvilken som helst tast. Herved returneres til visning af datoTid.

LogData →  RS232

Time udskrivning.
Hvis denne mulighed vælges, udsendes antallet af registreringer i time format. Det vil sig at de enkelte registreringer inden for en time samles og udskrives som en samlet værdi ved udløbet af timen. Er der ingen registreringer vil der bliver skrevet �000000� for den pågældende time.
Der sendes i simpelt tekstformat på den serielle port. Kommunikationsformatet er 9600 baud, 8 databits, ingen paritet og 1 stopbit. Formatet for den enkelte record ser således ud:
dd/mm/yy<tab>tt:mm:ss<tab> xxxxxx <cr><lf>
Efter udsendelse af samtlige registreringer, vises antallet af overførte records. Kvitter for meddelelsen på en hvilken som helst tast. Herved returneres til visning af datoTid.

NB : Hvis der er meget lang tid mellem de enkelte registreringer, bør udskrivningsmetoden �Rå LogData� vælges, da antallet af nul perioder ellers kan blive meget stort.

Slet LogData:

Hvis man tømmer data ved den serielle port, kan det være en fordel at slette registreringerne efter vellykket overførsel.  Ved seriel tømning udsendes alle registreringer nemlig hver gang. Når denne funktion vælges, kræves en bekræftelse på ENTER tasten, før logdata ugenkaldeligt slettes. Når data er slettet vises en meddelelse herom på display. Kvitter på en af tasterne og returner til datoTid visning.

Total flow reset:

Denne mulighed nulstiller tælleren for total flowmængde. Også her kræves bekræftelse på ENTER tasten. Dato/tid for første registrering sættes til 00:00 01-01-97. Denne dato/tid overskrives ved registrering af næste(første) flowpuls. Når tælleren er nulstillet, vises en meddelelse herom på display. Kvitter på en af tasterne og returner til datoTid visning.

Flow delefaktor

Anvend piletasterne til at vælge delefaktoren for indgangen i flowloggeren. Der vælges 1, 10, 100, 1000 som delefaktor. Returner til dato tid visning på RETUR eller ENTER.
NB: Slet gamle logdata og totalflow tælleren i forbindelse med ændring af delefaktoren, da delefaktoren ikke gælder for gamle målinger.

Flow skalering:

Anvend piletasterne til at vælge enhed for flowpuls som m3, m3/10, m3/100 eller l(iter).
Returner til datoTid visning på RETUR eller ENTER.
NB: Slet gamle logdata og totalflow tælleren i forbindelse med ændring af skalereing, da skaleringen ikke gælder for gamle målinger.
 

Kalibrer ur:

Der er mulighed for at justere uret I flowloggeren, hvis man erfarer, at det går for hurtigt/langsomt. Man kan øge/reducere hastigheden på uret I enheder af sekunder / måned. Denne justering foretages, som når uret stilles. Cursor blinker under det første af de 2 cifre for at indikere, at værdien kan ændres ved piletasterne med et spring på 10. Hvis man taster RETUR her, returneres til datoTid visning uden at kalibrere uret. Tast ENTER for at flytte cursor til andet ciffer, hvorefter værdien kan ændres med et spring på 1. Efter indstilling af værdien, afsluttes kalibreringen med et tryk på ENTER. Uret er nu kalibreret, og der returneres til datoTid visning.

Batteriskift:

Denne mulighed skal anvendes, hvis man ønsker at bevare data i loggeren ved batteri skift. Efter at have bekræftet valget på ENTER, kan overløbsloggeren undvære batteri forsyning i 1 til 2 minutter. Efter montering af nyt batteri, SKAL man trykke på en tast. Hvis data er intakte, meddeles det på display. Hvis display ikke viser noget, er alle data tabt, og det er nødvendigt at afmontere batteriet i 5 til 10 min. Herefter monteres batteriet igen, og loggeren starter op med alle registreringerne slettet. I dette tilfælde vises meddelelsen � FL1 Version X.xx   Power Up � i 3 sekunder.

 NB. uret vil tabe den tid det tager at skifte batterierne. Dvs. tiden fra der tastes på ENTER til der tastes på en taste igen efter batteriskift.

Fejlmulighed ved batteriskift.

Er kassen monteret på en væg, kan det være svært at udskifte batterier uden at afbryde forbindelsen mellem batterier og elektronik delen.
Afbrydes forbindelsen SKAL stikket monteres rigtig igen. Vendes det forkert vil det medføre at sikringen på printet springer. Springer sikringen skal flow loggeren indsendes til reparation. Denne sikring kan ikke udskiftes ude i marken.

Tømning af flow logger.

Flow loggeren kan tømmes med de fleste terminal programmer. I dette her nævnte eksempel er der anvendt �Hyper terminal�. Hyper terminal findes altid som en del af Windows 95.
Er programmet ikke installeret SKAL den origniale Windows 95 CD-ROM anvendes for at kunne installere programmet.
Programmet Hyper terminal findes i Windows 95 under: Start � Programmes � Accessories -Hyper terminal.
Eller ved en dansk Windows 95 : Start � Programmer � Tilbehør - Hyper termnial.

Der fremkommer nu et vindue hvor i programmet �Hypertrm.exe� findes. Dette startes ved at dobblet klikke på Icon�et.

Skriv nu det navn som man ønsker at give forbindelsen og vælg Icon til forbindelsen. Dette Icon bliver der hvor forbindelsen for eftertiden startes op.

Tryk OK. Som afslutning på valget.

Under �Connect using� vælges hvilken port på PC�eren, der skal anvendes. Vælg en der er aktiv, men vælg ikke den samme som musen benytter.

Det anbefales at vælge enten �Direct to com1� eller �Direct to com2�.   Tryk OK.
 
Følgende skal nu sættes op : Bits pr second = 9600
Data Bits = 8
Paritet = None
Stop bits = 1
Flow control = None
Under �Advanced� er opsætningen i orden.

Tryk OK

Nu er alle indstillingerne sat op og programmet er �Connected � til Overløbs loggeren.
Forbindelsen mellem PC�er og overløbs logger kan stoppes og genetableres ved tryk på de to telefon symboler �Connect� og �Disconnect�

Data kan nu modtages fra overløbs loggeren. For at gøre det nemmere at starte programmet de efterfølgende gange kan følgende procedure følges.
 

 • Afslut programmet ved at trykke på krydset i øverste højre hjørne af programmet.
 • Svar : �Yes� til are you sure you want to disconnect now.
 • Svar : �Yes� til om �session �xxxx navn xxxx� skal saves.
 • Nu står vinduet med det navn og Icon, der blev valgt før. Denne Icon kopiers ud på  �Desktop�en� med følgende metode:
 • Hold tasten �Ctrl� nede og flyt musens curser hen på Icon�et.
 • Tryk på musens venstre knap. Flyt nu musen ud på �Desktop�en� slip den venstre knap på musen, slip �Ctrl� tasten og Iconet er nu kopiret.
 • Næste gang programmet skal startes dobbelt trykkes der kun på dette Icon. Alle de tidligere indstillinger er nu indstillet og genanvendes, når programmet startes igen.

  Modtagning af data.

  For at være sikker på at forbindelse er oprettet korrekt er den hurtigste metode at sende data over til �Hyper terminal� uden at gemme data. Følg neden stående anvisning.

  Dobblet tryk på det opstarts Icon der blev fremstillet under punkt 6.
  Der kører nu en tidstæller nede i venstre hjørne af skærm billedet. Er dette ikke tilfældet tryk på telefon symbolet �Connect�,
  Tast på flow loggeren så der sendes data. Se Software skema for vejledning.
  De modtagne data bør nu kunne ses på skærmen. Kan der ikke modtages data, er der enten ingen i flow loggeren,  flow loggeren er tilsluttet den forkerte Com port eller kablet er defekt.

  Bearbejdning af data.

  For at data kan bearbejdes i eks. programmet Excel er det nødvendig at de modtagne data gemmes. Programmet aktiveres og når den før nævnte test er udført, kan det gøres således :.

  I hovedmenuen trykkes på �Transfer� derefter �Capture text�. Brug pilene på keybordet til at flytte curseren hen til starten af filnavnet, derved bevares sti henvisningen til �Desktop�en�.
  Skriv et filnavn så datafilen har et beskrivende navn Eks. �Positions navn og dato� så er det nemmere at finde data igen på et senere tidspunkt.

  Følg planen i � Software skema� for at sende data over til PC�erne
  Når data er sendt kan de ses på skærmen. De kan nu undersøges eller gemmes enten under fil-menuen eller ved at afslutte programmet. Stop programmet ved at tryk på krydset i øverste venstre hjørne.
  Svar �Yes� til at disconnect now.

  Det før valgte filnavn kan nu ses på �Desktop�en�. Dataene er nu gemt og hentes ind i et regneark. For at se de opsamlet data på et senere tidspunkt kan der nu dobblet trykkes på Icon�et ved fil-navnet og notepad programmet starter op. Dette program kan også anvendes til at udskrive data.


  bak